Γενικοί Όροι Μίσθωσης

Omio Rent A Car
Subheader

        Γενικοί Όροι Μίσθωσης

Άδεια οδήγησης - Έγγραφα

Απαιτείται η προσκόμιση ισχύουσας άδειας οδήγησης, ισχύος τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημερομηνία μίσθωσης του οχήματος, το οποίο ο Μισθωτής καλείται να επιδείξει μαζί με το δελτίο ταυτότητας του ή διαβατήριο. Το δίπλωμα σε ισχύ θα πρέπει να έχει εκδοθεί είτε από την ελληνική επικράτεια ή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διπλώματα από τρίτες χώρες, θα πρέπει να συνοδεύονται από ισχύουσα Διεθνή Άδεια Οδήγησης.

Οδηγός

 • Ελάχιστο όριο ηλικίας 21 ετών, υπό την προϋπόθεση κατοχής διπλώματος οδήγησης για τουλάχιστον ένα (1) έτος για την χρήση οχημάτων κατηγορίας A,B,C,D
 • Ελάχιστο όριο ηλικίας 25 ετών, υπό την προϋπόθεση κατοχής διπλώματος για τουλάχιστον τρία (3) έτη, για ενοικίαση οχημάτων λοιπών κατηγοριών.
 • Οδηγοί ηλικίας 21-23: Πρόσθετη χρέωση επιβάλλεται σε νέους οδηγούς.
 • Μέγιστο όριο ηλικίας ορίζονται τα 75 έτη.

Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Όλες οι κρατήσεις γίνονται σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος κι όχι για συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση κράτησης οχήματος συγκεκριμένης κατηγορίας και πριν την παραλαβή δεν υπάρχει διαθεσιμότητα της προεπιλεγμένης από τον πελάτη κατηγορία, η Εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα παροχής οχήματος στον πελάτη ίσης ή μεγαλύτερης κατηγορίας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Εάν ο Μισθωτής δεν παραλάβει το όχημα κατά την ημερομηνία και ώρα έναρξης της μίσθωσης χωρίς γραπτή ή τηλεφωνική ενημέρωση, τότε η Εκμισθώτρια θα ακυρώσει την κράτηση μετά το πέρας τριών (3) ωρών, χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Μία προκαταβολική έγκριση χρέωσης λαμβάνεται για το επιλεγέν μέσο πληρωμής ως εγγύηση. Το ακριβές ποσό πληρωμής όπως και ο οδηγός καθορίζονται κατά την παραλαβή του οχήματος και δεν μπορούν να αλλάξουν. Όλες οι πιστωτικές κάρτες και χρεωστικές κάρτες, πλην προπληρωμένων καρτών, είναι αποδεκτές ως μέσο πληρωμής και πρέπει να είναι διαθέσιμες για επίδειξη κατά την παραλαβή του οχήματος. Όλα τα επιπλέον κόστη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια μίσθωσης θα χρεωθούν στην εν λόγω κάρτα.

Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί να ακυρώσει ή αλλάξει την κράτηση, θα πρέπει να ενημερώσει είτε διαδικτυακά είτε εγγράφως, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης μίσθωσης έναντι χρέωσης. Για τυχόν αλλαγή, ποσό που έχει προ εξοφληθεί έναντι ενοικίασης, δεν θα επιστρέφεται. Ούτε θα επιστρέφεται τυχόν ποσό διαφοράς σε περίπτωση που η εν λόγω αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο κόστος ενοικίασης. Στην περίπτωση ακύρωσης το προκαταβληθέν ποσό πληρωμής επιστρέφεται δεδομένης μίας χρέωσης λόγω ακύρωσής που παρακρατείτε και ισούται με το κόστος της μίσθωσης για 3 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Παραδόσεις – Παραλαβές- Προορισμοί

 • Ο τόπος παράδοσης/παραλαβής πραγματοποιείται στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος”, λιμάνια Πειραιά και Ραφήνας είτε στην έδρα της εταιρείας στο Περιστέρι.
 • Οι παραδόσεις/παραλαβές εκτός των ανωτέρω πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης
 • Pickup/ drop off outside of business hours, there is a charge of €20,00.
 • Η μετακίνηση με επιβατικά πλοία μεταξύ των ελληνικών νησιών επιτρέπεται.
 • Οι διασυνοριακές ενοικιάσεις δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση παραβίασης των γεωγραφικών περιορισμών όλες οι προστασίες παύουν να ισχύουν.

Αξεσουάρ, έξτρα, πρόστιμο

 • Παιδικό κάθισμα: Ο Μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκατάσταση παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου, το οποίο και οφείλει να έχει στη κατοχή του. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν αναλαμβάνει συναρμολόγηση παιδικών καθισμάτων. Σε περίπτωση θραύσης, απώλειας ή λανθασμένης τοποθέτησης, υπεύθυνος θεωρείται ο Μισθωτής, ο οποίος καταβάλει και χρηματικό αντίτιμο στην Εταιρεία για τυχόν φθορές στο όχημα.
 • Οδηγοί ανά όχημα:Ο μέγιστος αριθμός οδηγών καθορίζεται στα 3 άτομα. Η χρέωση για κάθε επιπλέον οδηγό είναι 4€/ημέρα.
 • Αλυσίδες χιονιού:Η χρήση για αλυσίδες χιονιού καθορίζεται στα 10€/ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της Εταιρείας, με μέγιστη χρέωση τα 50€/μίσθωση
 • Καύσιμα:Ο Μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος με μικρότερη ποσότητα καυσίμου από την αρχική, ο πελάτης επιβαρύνεται την διαφορά. Εάν η ποσότητα καυσίμου κατά την επιστροφή είναι μεγαλύτερη από την αρχική, δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για τον πελάτη.
 • Ατύχημα:Σε περίπτωση ατυχήματος εφαρμόζεται ένα τέλος χειρισμού εάν έχουν προκληθεί ζημιές στο όχημα.
 • Πρόστιμο:Ο Μισθωτής είναι υπεύθυνος για την καταβολή όλων των προστίμων κατά του ΚΟΚ που επιβάλλονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Σε περίπτωση που ο Μισθωτής δεν καταβάλλει τα αντίστοιχο πρόστιμο και θα πρέπει η εταιρεία να παρέμβει στη διαδικασία, τότε θα επιβληθεί τέλος επιπλέον του χρηματικού προστίμου στον Μισθωτή.
 • Καθαρισμός Οχήματος:Σε περίπτωση που το όχημα χρήζει ειδική διαδικασία καθαρισμού κατά την επιστροφή του, θα επιβάλλεται χρέωση στον Μισθωτή.

Ασφάλιση

Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για το μισθωμένο όχημα, η οποία συμπεριλαμβάνει την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων (εξαιρουμένου του οδηγού), ανώτατου ποσού κάλυψης 1.300.000,00 € για υλικές ζημιές ανά ατύχημα και 1.300.000,00 € για σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα. Ζημιές που ίσως προκύψουν από την ίδια αιτία, θεωρούνται ενιαίο ατύχημα. Σε περίπτωση που η εταιρεία υποχρεωθεί να κατά κεφάλαιο, δικαστικά ή εξώδικα, πέρα από το όριο της κάλυψης, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του Μισθωτή.

Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω ορίων, θα ισχύουν πάντα τα κατώτατα όρια, όπως αυτά καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία. Ζημιές που υπερβαίνουν το όριο ασφαλιστικής κάλυψης ή εξαιρούνται από αυτήν, θα βαραίνουν εξ ‘ολοκλήρου τον Μισθωτή.

Η ασφάλεια δεν ισχύει για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, χρήση αυτοκινήτου για παράνομες δραστηριότητες ή οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Επίσης δεν υφίσταται κάλυψη εφόσον ο οδηγός που χρησιμοποιεί το όχημα δεν είναι εξουσιοδοτημένος ή δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης.

 

Οδική Βοήθεια

Παρέχεται 24ωρη οδική βοήθεια, της οποίας τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η αντικατάσταση του οχήματος, απαιτούνται έως και 24 ώρες για περιοχές εντός της ενδοχώρας κι 72 ώρες για οποιαδήποτε άλλη περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας.

Πολιτική απορρήτου – Cookies

Η πολιτική απορρήτου και χρήση Cookies είναι μέρος των όρων και υπηρεσιών μας, Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ ανατρέξτε στην φόρμα “Cookies”.

Φόροι – Τέλη – Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. 24%

Αρμόδια Δικαστήρια

Τα δικαστήρια των Αθηνών είναι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών, αντιδικιών που ενδέχεται να προκύψουν.

en_USEnglish
Πήγαινε Πάνω