Πολιτική Απορρήτου

Omio Rent A Car
OMIO RENT A CAR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. Γενικά
  Η Εταιρία μας «OMIO RENTACAR», ως υπεύθυνη επεξεργασίας, σε συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ και το νόμο 4624/2019, σας παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως και τα δικαιώματα σας σχετικά με την επεξεργασία.
 2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε οικειοθελώς κι αφού έχουμε λάβει την ρητή συγκατάθεσή σας, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, όπως την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, επικοινωνίας για θέματα μίσθωσης, ασφάλειας, ζημιών κ.λ.π. Καθώς επίσης πιθανή μεταξύ μας συνεργασία, όταν χρησιμοποιείται τον ιστότοπό μας , με την δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού και ζήτηση λήψεων ενημερωτικών προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας μας.
 3. Νομικές βάσεις επεξεργασίας
  Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:
  α) τους όρους συμβατικής μας σχέσης,
  β) τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται,
  γ) τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κλπ)
  δ) το έννομοι συμφέρον της Εταιρείας μας.
 4. Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε
  Διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
 • Δεδομένα ταυτοποίησης περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο (Επωνυμία για τις Ατομικές Επιχειρήσεις), πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, Δελτίο Ταυτότητας (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), ή Διαβατήριο (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), Άδεια διαμονής, Άδεια Οδήγησης σε ισχύ (Αριθμός, ημερομ. έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), φύλο.
 • Δημιουργία λογαριασμού - Δεδομένα που καταχωρείτε ως χρήστης στους διαδικτυακούς ιστοτόπους της Εταιρίας, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), κωδικό πρόσβασης, όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου κ.λπ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας περιλαμβάνουν τη διεύθυνση κατοικίας, αριθμούς τηλεφώνου και Email.
 • Οικονομικά δεδομένα   περιλαμβάνουν τον τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία κάρτας πληρωμής, ένδειξη εξαίρεσης από ΦΠΑ, Δραστηριότητα (για τις Ατομ. Επιχ.), ΔΟΥ (για τις Ατομ. Επιχ.), Έδρα (για τις Ατομ. Επιχ.),
 • Δεδομένα του εκμισθώμενου οχήματος, όπως δεδομένα παραβιάσεων, πληροφορίες ατυχημάτων, δηλώσεις και άλλα δεδομένα σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Cookies, Χρήση Cookies δεδομένα που συλλέγουμε με τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας στον διαδικτυακό μας ιστότοπο.
 1. Χρόνος τήρησης δεδομένων
  5.1 Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, όπως περιγράφονται στην παρούσα ή και στα εν γένει μεταξύ μας συμβατικά έγγραφα, εφόσον έχει χορηγηθεί η συγκατάθεσή σας. Τα φορολογικά και εμπορικά δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από το έτος έκδοσης του εκάστοτε φορολογικού παραστατικού για τις ανάγκες ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Δεδομένα, που σχετίζονται με την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Εταιρείας ή τρίτου, ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε Διοικητικής αρχής, διατηρούνται για χρονικό διάστημα από τον χρόνο γέννησης των απαιτήσεων της εταιρείας και έως είκοσι (20) ετών και σε κάθε περίπτωση για τυχόν επιπλέον χρονικό διάστημα μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και μέχρι τη λήξη των εκατέρωθεν πιθανώς δικαστικών διεκδικήσεων. Μετά τη λήξη της ως άνω περιόδου, τα δεδομένα σας καταστρέφονται 5.2 Δεδομένα που αφορούν ανήλικους: Τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, διενεργείται υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των νόμιμων αντιπροσώπων τους. 5.3 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων Έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια και αλλοίωση.
 2. Αποδέκτες των Δεδομένων
  Η εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση ή κοινοποίηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές. Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου, καθώς και συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εναρμονιστεί με τις διατάξεις του κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

 3. Τα δικαιώματά σας

        Έχετε το δικαίωμα να:

 • Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, κατ’ άρθρο 7 ΓΚΠΔ.
 • Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (“αίτηση πρόσβασης υποκείμενου δεδομένων”). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 Ν. 4624/2019.
 • Αιτηθείτε διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς (άρθρο 16 ΓΚΠΔ). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδομένα ή να συμπληρώσετε δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.
 • Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34 Ν. 4624/2019, να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, εάν ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία ή εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.
 • Επιπλέον, υπό ορισμένες συνθήκες και σύμφωνα με το άρθρο. 18 GDPR, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας και απέχουμε από τη χρήση τους, μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα
 • Αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμφισβήτησης ορθότητας των δεδομένων.
 • Αιτηθείτε τη διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε εσάς ή σε τρίτο, (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 1. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αιτήματος άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@omiorentacar.com ή επιστολή στην info@omiorentacar.com . Καθώς και να υποβάλλετε αναφορά/καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, δικτυακή πύλη της Αρχής: www.dpa.gr, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): complaints@dpa.gr. complaints@dpa.gr.

 2. Πως θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής; 
  Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας Δεδομένα, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπο μας την επικαιροποίηση της παρούσας και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πως προστατεύονται τα Δεδομένα σας.
omio rent a car logo black large
en_USEnglish
Πήγαινε Πάνω